آرمان ما

بیان اینکه آرمان و هدف غایی و نهایی ما چیست کمی سخت و پیچیده است. بنابراین سعی کردیم خیلی فکر و ذهن مان را در گیر این موضوع نکنیم یا اینکه مثل خیلی از کمپانی های بزرگ بنشینیم کلی فکر کنیم استراتژی بنویسیم و نقشه راه داشته باشیم. فکر می کنیم امروز روز با رشد سریع و مافوق صوت تکنولوژی و قواعد کسب و کار این جور چیزها می تونه باعث کندی حرکت ما بشود. مخصوصاً برای ما که قدم در حوزه پر تغییر و تحولی مثل فناوری گذاشتیم. لذا همه این مسائل را گذاشتیم کنار و کار را برای خودمان ساده کردیم و تنها یک هدف، آرمان و شعار را برای خودمان در نظر گرفتیم.

هیچ کاری را انجام نمی دهیم مگر اینکه مطمئن باشیم داریم عالی انجام اش می دهیم.

اگر قرار است شکست بخوریم ترجیح می دهیم عالی شکست بخوریم. البته اینکه عالی بودن از نظر ما چیه بستگی به سطح بلوغ ما داره اما مطمئنیم عالی بودن یک مسیر بی پابانه و سقفی نداره. پس لازم دیدیم برای بلوغ و سطح شعورمان نیز سقفی قرار ندهیم.