مدیر ارشد منابع انسانی توانمند جهت راه اندازی این بخش (واحد منابع انسانی) از صفر تا صد و روشن کردن موتور استخدام نیاز است. دوستان برای پیدا کردن چنین شخصی چه پیشنهادی می کنند؟