مدیران ایرانی

اگر شما بخواهید یک کارمند در حد خوب یا عالی خود را از کار دلسرد نماید بطوری که از سیستم خارج شود چه اقداماتی را انجام می دهید ؟

مهم ترین ویژگی یک محیط کار خوب از نظر شما چیست ؟