مهندسی استارتاپ چیست؟

واژه مهندسی استارتاپ به نظرم واژه جالبی آمد ممکن است راهنمایی بفرمایید دقیقاً منظور از مهندسی استارتاپ چیست؟