کاهش ۷۰ درصدی هزینه های اداری با استفاده از خدمات دفتر کار ابتکار نوین چگونه است؟

کاهش ۷۰ درصدی هزینه های اداری مشاغل مختلف با استفاده از خدمات دفتر کار مجازی-حقیقی ابتکار نوین چگونه است؟