گاماس گاماس ، یعنی آهسته و پیوسته رفتن به سوی هدف.استارتاپی که به دنبال کمک به افراد جهت یافتن کسب و کار مورد علاقه شان است.
gamasgamasi@