هم گروهی های عزیز لطفا در خواست های خود را ارسال کنید و کار بران برنامه نویس لطفا در رفع مشکل کار بران درخواست کننده برنامه نویسی کنند
هر کی هم بتواند برنامو درست کنه می تواند با نظارت مدیر گروه هزینه را از مشتری دریافت و شروع به ساخت اپ یا سایت مورد نظر مشتری شود