عصمت  بغدادی
people

عصمت بغدادی

کارشناس تولید محتوای اسکیل ما

مدلسازی مسائل و بهینه سازی آنها - تجزیه و تحلیل آماری

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل عصمت بغدادی را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل عصمت بغدادی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

مدلسازی مسائل و بهینه سازی آنها

بهینه سازی مدل های ریاضی با استفاده از GAMS و Maple

تجزیه و تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab و SPSS