امیرحسین شایسته برنا

مسئول انفورماتیک و روابط عمومی آس ایران - تیم فوتسال پارسیان قدس لیک دسته یک کشور
سرپرستی برگزاری مسابقات ورزشی-مدیر روابط عمومی - ورزشی

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل امیرحسین شایسته برنا را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل امیرحسین شایسته برنا

با ثبت آگهی شغلی در اسکیل ما نیروی متخصص خود را پیدا کنید؟

ثبت آگهی شغلی

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

واژگان کلیدی مرتبط