غلامرضا خسرویان
people

غلامرضا خسرویان

مدیر عامل ورییس دانشگاه - اختراعسبکدانهای صنعتی وساختمانی - مشاوره عمومی برای صنایع تولیدی وخانواده کارکنان ان - کنترل کیفیت مصالح ساختمانی - معاون شهرسازی سازمان نگرش

به اسکیل ما پیوسته و به طور رایگان اطلاعات کامل غلامرضا خسرویان را مشاهده کنید و با او دوست شوید، گفتگو کنید و همکاری نمایید.

مشاهده پروفایل کامل غلامرضا خسرویان

آخرین اخبار و مقالات منتشر شده را در اسکیلِ ما بلاگ پیگیری نمایید.

اسکیل ما بلاگ

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

مدیر عامل ورییس دانشگاه

رییس دانشگاه - مدیر عامل صنایع تولیدی وفنی - اموزش صنعتی - استاد دانشگاه - مشاور صنعتی وعمومی (دارای پروانه مشاوره از SCAPE سازمان ملل متحد)- دکتری تولید - دکتری معماری - فوق لیس...

اختراعسبکدانهای صنعتی وساختمانی

جزو فناوریهای محیط زیستی بوده ودر صنایع راه وساختمان عایق کاری بتن کشاورزی بیو تکنولوژی اب فاضلاب وکارهای هنری از مواداولیه باز یافتی پلیمر های اسفنجی مثل :اسفنج های ترموپلاستیک - اسفنجهای ترموست...

مشاوره عمومی برای صنایع تولیدی وخانواده کارکنان ان

مشاوره درمراحل مختلف تولید مشاوره روانی همکاران وتوجه به عقده هاوسعی درتحلیل گرفتاری های همکاران مشاوره با فراد خانواده همکاران

کنترل کیفیت مصالح ساختمانی

باز نگری وکنترل مصالح ساختمانی

معاون شهرسازی سازمان نگرش

سازمان ایجاد در سطوح عالی مدیریرت های سازمانی و مشاوره های کلان داخلی وخارجی