وحید سعدی

کارآفرینی و مدیریت-مشاوره، آموزش و خدمات در حوزه کارآفرینی و مدیریت -برگزاری رو...