سیاوش عزیزی

مشاور کارآفرینی
مدیریت برگزاری مراسم، مسابقات، کنفرانس و ...-مشاوره تحصیلی-داوری مقالات کنفرانس...

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

خستگی تصمیم چیست؟

همان‌گونه که عضلات ما بعد از کار کردن زیاد خسته می‌شوند، مغز نیز بعد از تصمیم‌گیری‌های متعدد در طول روز، دچار خستگی می‌شود که به آن، خستگی تصمیم (Decision fatigue) می‌گویند.ما مدام در حال تصمیم‌گیری هستیم و با هر تصمیمی، یک‌قدم به «خستگی تصمیم» نزدیک می‌شویم. هر چند همه‌ تصمیم‌ها بزرگ و حیاتی نیستند ولی هر کدام‌شان، به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را می‌گیرند: از انتخاب بین دو نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیم‌گیری درباره‌ی این‌ که امروز چه بپوشم و انتخاب درجه‌ی حرارت بخاری یا کولر ماشین...

۱۰ توصیه برای شمایی که می خواهید یک استارتاپ راه بیندازید

افرادی را انتخاب کنید که برای نشان دادن مهارت خود و کار کردن در تیم، انگیزه داشته باشند. هر عضوی از تیم باید به اهداف کلی استارتاپ علاقه‌مند باشد و در رابطه با عملکرد تیم، مسئولیت عملکرد خود را به عهده بگیرد. پس سعی کنید افراد بی‌انگیزه را در تیم خود وارد نکنید.تیم با دانش و مهارت‌های گوناگون انتخاب کنید تا بتوانید در برخورد با مشکلات احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشید. به‌عنوان‌مثال اگر در آینده مشکل مالی به وجود آمد، اگر متخصص امور مالی در تیم داشته باشید با کمک او می‌توانید مشکل را برطرف کنی...

توصیه‌هایی برای ایجاد تیم موفق

افرادی را انتخاب کنید که برای نشان دادن مهارت خود و کار کردن در تیم، انگیزه داشته باشند. هر عضوی از تیم باید به اهداف کلی استارتاپ علاقه‌مند باشد و در رابطه با عملکرد تیم، مسئولیت عملکرد خود را به عهده بگیرد. پس سعی کنید افراد بی‌انگیزه را در تیم خود وارد نکنید.تیم با دانش و مهارت‌های گوناگون انتخاب کنید تا بتوانید در برخورد با مشکلات احتمالی، آمادگی لازم را داشته باشید. به‌عنوان‌مثال اگر در آینده مشکل مالی به وجود آمد، اگر متخصص امور مالی در تیم داشته باشید با کمک او می‌توانید مشکل را برطرف کنی...

روشﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻏﺸﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي ( نفیون )

ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه MEA ﻧﻔﯿﻮن  ﻧﻔﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺸﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.نفیون ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺮوﺗﻮﻧﯿﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﻔﯿﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.