سیاوش عزیزی

مشاور کارآفرینی
مدیریت برگزاری مراسم، مسابقات، کنفرانس و ...-مشاوره تحصیلی-داوری مقالات کنفرانس...

مقالات و هزاران حرف ناگفته درباره مهارت و حرفه تان را در اسکیل ما به صورت رایگان منتشر کنید

انتشار مقاله

در اسکیل ما، دنیای حرفه ای تان را بسازید با حرفه ای ها در تعامل باشید و از دانش، تجربه و فرصتهای کسب درآمد، تیم سازی و ...بهره مند شوید

پیوستن به اسکیل ما

آیا به دنبال فرصت شغلی مناسب هستید؟

فرصت های شغلی

روشﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻏﺸﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺘﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي ( نفیون )

ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه MEA ﻧﻔﯿﻮن  ﻧﻔﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺸﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.نفیون ﺑﺮاي آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﭘﺮوﺗﻮﻧﯿﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﻔﯿﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.

مقایسه روش‌های حل FFM، BFGS، PSO و ژنتیک در حل مسائل انتقال حرارت معکوس از روش Tikhonov

روش‌های معکوس، کاربرد بسیار زیادي در شاخه‌های مختلف مهندسی دارند که در میان آن‌ها، روش‌های هدایت حرارتی معکوس، شاخه‌ای جداگانه به خود اختصاص داده است. مسئله هدایت حرارتی مستقیم به مسئله‌ای گفته می‌شود که با معلوم بودن شرایط مرزي، خواص ترموفیزیکی، هندسه جسم و منبع حرارتی درون جسم، معادله هدایت حرارتی درون جسم حل می‌شود و توزیع دماي درون جسم مشخص می‌گردد. در مقابل مسئله هدایت حرارتی معکوس، مسئله‌اي است که در آن شرایط مرزي (مانند شار حرارتی یا دما)، شرایط اولیه و یا خواص ترموفیزیکی مواد مورد...

روش جدید در حل معادلات الکتروشیمیایی حاکم بر باتری‌های لیتیوم-یون مورداستفاده‌ی ماشین هیبریدی در فضای زمانی

در این مقاله روشی جدید برای حل معادلات الکتروشیمیایی حاکم بر باتری‌های لیتیوم-یون به‌صورت نیمه‌تحلیلی در بعد زمانی ارائه‌شده است. این معادلات شامل یک دستگاه معادلات دیفرانسیل سیالاتی (CFD) بوده که حل آن‌ها به‌طور کلاسیک با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات عددی صورت می‌گیرد؛ اما با یک ابتکار نو برای این معادلات حل نیمه‌تحلیلی به دست آورده شده است. هدف اصلی به دست آوردن تابعی برای توزیع زمانی غلظت در باتری‌های لیتیوم-یون است. روش‌ مورداستفاده اگرچه دقت بالای روش‌های مبتنی بر محاسبات دین...

طرحی نوین برای کاهش درگ ماشین با استفاده از اگزوز (مطالعه موردی ماشین شاسی بلند شرکت اوپل برند کروسا هاچبک Vauxhall)

در عصر حاضر با توجه به بحران روزافزون آلودگی محیط زیست و افزایش چشمگیر قیمت سوخت‌های مصرفی، کاهش پسای خودرو با استفاده از روش‌های ابتکاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در تحلیل ایرودینامیک خودرو بطور کلی از دو روش استفاده می شود. روش عددی که در تحلیل‌های مهندسی استفاده می‌شود شاید دارای خطای زیادی نسبت به روش آزمایشگاهی باشد اما به دلیل مشکل هزینه زیاد طرح‌های آزمایشگاهی امروزه روش عددی مورد اهمیت بسیار محققان واقع شده است. در این مقاله در ابتدا سعی شده است تا با استفاده از روش های عددی...