امیرحسین عافیت طلب

کارشناس مدیریت پروژه سداد
مدیریت پروژه چابک-JIRA Administration