مجید شجاعی

مدیر عامل مجموعه فست مارکتس
Oracle database Desginer-نویسنده و مشاور ویدئوکنفرانس و ارتباطات یکپارچه