جعفر ارجمند

مدیر و مشاور منابع انسانی

مدیران ایرانی

جعفر ارجمند

کارشناسی ارشد - مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

اگر شما بخواهید یک کارمند در حد خوب یا عالی خود را از کار دلسرد نماید بطوری که از سیستم خارج شود چه اقداماتی را انجام می دهید ؟