دانش خود را به اشتراک گذاشته و جواب سوال های خود را بیابید

سوال های من جواب های من پیگیری می کنم

کامپیوتر چیست

رضا کتویی زاده

برنامه نویسی

یک نفر کامپیوتر را به من توضیح دهد