دانش خود را به اشتراک گذاشته و جواب سوال های خود را بیابید

سوال های من جواب های من پیگیری می کنم

مشارکت در راه اندازی کسب و کار اینترنتی در زمینه پوشاک

محمد صدرا بختیارزاده

آیا کسی از دوستان مایل به مشارکت یا سرمایه گذاری در راه اندازی کسب و کار اینترنتی با موضوع پوشاک می باشد؟